สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

บริการของเรา

บัญชีและภาษีอากร


ประสบการณ์ด้านบัญชี ทักษะและความเชี่ยวชาญของเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่ำกว่าต้นทุนของลูกค้าที่มีทีมบัญชีเป็นของตัวเองอย่างมาก บริการด้านบัญชีและภาษีอากรของเราประกอบด้วย

จัดทำบัญชีและภาษีรายเดือนรวมถึงรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:


 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อาทิเช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น ภ.พ.30 และ ภ.พ.36
 • บันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
 • จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

จัดทำงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี


 • บริการปิดงบการเงินประจำปี
 • ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 • นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินโดยผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการตรวจสอบบัญชี


งานบริการตรวจสอบและรับรองบัญชีของเรา ได้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เราดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากลและตามมาตรฐานของไทยที่รับรองโดยทั่วไป เรามีความตื่นตัวอยู่เสมอที่จะพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จึงทำให้เราสามารถให้บริการตรวจสอบด้วยคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

งานบริการตรวจสอบบัญชีและให้ความเชื่อมั่นของเรามีดังนี้:
 • งานตรวจสอบงบการเงิน
 • งานตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • บริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

ที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย


ด้วยความเป็นมืออาชีพทางด้านกฎหมายและมีมาตรฐานสูง เราจึงได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เราช่วยหาทางออกที่ดีที่สุด ที่เหมาะกับสถานการณ์ของเจ้าของธุรกิจแต่ละรายและทำให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน

งานบริการปรึกษาธุรกิจและกฎหมายที่เราเชี่ยวชาญมีดังนี้
 • บริการทางกฎหมายทั่วไป
 • สัญญาทางการค้า
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • กฎหมายครอบครัว
 • แรงงานและการจ้างงาน
 • การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
 • การดำเนินคดีและการระงับข้อพิพาท
 • อนุญาโตตุลาการ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • กฎหมายคนเข้าเมือง
 • วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

จัดทำเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล


สำนักงาน UBR สามารถช่วยลดต้นทุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้าและช่วยจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับของพนักงานขององค์กร

บริการจัดทำเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลมีดังนี้
 • การประมวลผลและการคำนวณเงินเดือน
 • การคำนวณภาษีเงินได้ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการหักอื่น ๆ
 • โอนเงินเดือนให้พนักงานรวมถึงการออกใบจ่ายเงินเดือน
 • การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและรายงานกองทุนประกันสังคม
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) และกองทุนประกันสังคม
 • การเก็บรักษาและการจัดการฐานข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงาน
 • จัดทำและยื่นรายงานสรุปการหัก ณ ที่จ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก)
 • จัดทำและยื่นรายงานค่าจ้างประจำปีต่อสำนักงานประกันสังคม (กท. 20)
 

 

 


26 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 5340 ครั้ง


Engine by shopup.com